همه دسته‌ها

ولتاژ رله فیندر ایتالیا-سوکت فیندر ایتالیا

آخرین بروزرسانی : 1398/07/14
قیمت رله به ریالقیمت سوکت به ریالتیپ رلهتعداد پایهولتاژ رله فیندر ایتالیا با سوکت
790.000440.00055341412V-DC
910.000440.0005534848V-DC
790.000440.00055341424V-AC
850.000280.00060131124V-AC
830.000270.0006012824V-AC
780.000440.00055341424V-DC
830.000280.00060131124V-DC
310.000440.0004052824V-DC
780.000270.0006012824V-DC
580.000410.0003451524V-DC-PLC
1860.0002023-220V ضربه ای
780.000440.000553414220V-AC
760.000430.000553311220V-AC
810.000280.000601311220V-AC
750.000410.00055328220V-AC
780.000270.00060128220V-AC
580.000440.00040528220V-AC

رله فیندر چین

آخرین بروزرسانی : 1398/07/14
قیمت رله به ریالقیمت سوکت به ریالتیپ رلهتعداد پایهرله فیندر چین بدون سوکت
350.000160.000601311220V-AC
350.000160.00060131124V-AC
350.000160.00060131124V-DC
X