همه دسته‌ها

کنتاکتور هیوندا - HGC

آخرین بروزرسانی : 1398/07/14
قیمت به ریالکنتاکتور هیوندا
1.108.000HGC-9A
1.138.000HGC-12A
1.527.000HGC-18A
1.662.000HGC-25A
2.409.000HGC-32A
3.540.000HGC-40A
5.806.000HGC-50A
6.032.000HGC-65A
6.362.000HGC-75A
6.780.000HGC-85A
8.940.000HGC-100A
9.248.000HGC-115A
10.482.000HGC-130A
12.084.000HGC-150A
17.878.000HGC-185A
20.962.000HGC-225A
23.673.000HGC-265A
26.972.000HGC-300A

اتوماتیک - غیر قابل تنظیم - هیوندا

آخرین بروزرسانی : 1398/07/14
قیمت به ریالاتوماتیک - غیر قابل تظیم - فیکس
4.693.00063A
4.693.000100A
7.870.000150A
7.870.000200A
7.870.000225A
7.870.000250A
19.514.000300A-350A
19.783.000400A
32.164.000630A
34.846.000800A

اتوماتیک - قابل تنظیم - هیوندا

آخرین بروزرسانی : 1398/07/14
قیمت به ریالاتوماتیک - قابل تنظیم - قابل
6.073.00063A
6.073.000100A
9.664.000160A
9.664.000200A
9.664.000250A
23.724.000400A
44.334.000400A - الکترونیکی
X