همه دسته‌ها

کنتاکتور هیوندا - HGC

آخرین بروزرسانی : 1397/09/25
قیمت - ریالکنتاکتور هیوندا
997.000HGC-9A
1.024.000HGC-12A
1.374.000HGC-18A
1.495.000HGC-25A
2.168.000HGC-32A
3.168.000HGC-40A
5.225.000HGC-50A
5.428.000HGC-65A
5.725.000HGC-75A
6.101.000HGC-85A
8.045.000HGC-100A
8.232.000HGC-115A
9.433.000HGC-130A
10.875.000HGC-150A
16.090.000HGC-185A
18.865.000HGC-225A
21.305.000HGC-265A
24.275.000HGC-300A

اتوماتیک - غیر قابل تنظیم - هیوندا

آخرین بروزرسانی : 1397/09/25
قیمت - ریالاتوماتیک - غیر قابل تظیم - فیکس
5.465.00063A
5.465.000100A
8.697.000150A
8.697.000200A
8.697.000225A
8.697.000250A
21.351.000400A
30.877.000630A
39.054.000800A

اتوماتیک - قابل تنظیم - هیوندا

آخرین بروزرسانی : 1397/2/22
قیمت - ریالاتوماتیک - قابل تنظیم - قابل
1679.00063A
1679.000100A
2650.000160A
2650.000200A
2650.000250A
6925.000400A
11738.000400A - الکترونیکی
X