همه دسته‌ها

کابل چهار رشته ساوه

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت حلقهقیمت بازنوعسایز
3.780.000 ريال40.000 ريالافشان4×1
5.450.000 ريال5.7000 ريالافشان4×1.5
8.770.000 ريال90.000 ريالافشان4×2.5
13.500.000 ريال138.000 ريالافشان4×4
19.780.000 ريال200.000 ريالافشان4×6
210.000 ريال215.000 ريالخشک4×6
335.000 ريال345.000 ريالافشان4×10
345.000 ريال355.000 ريالخشک4×10
570.000 ريال580.000 ريالخشک4×16
530.000 ريال540.000 ريالافشان4×16
750.000 ريال750.000 ريالافشان3×25+16
800.000 ريال800.000 ريالخشک3×25+16
9.60.000 ريال960.000 ريالافشان3×35+16
1.040.000 ريال1.040.000 ريالخشک3×35+16
X