همه دسته‌ها

کابل چهار رشته ساوه

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت حلقهقیمت بازنوعسایز
3.780.000 ريال40.000 ريالافشان4×1
5.450.000 ريال5.7000 ريالافشان4×1.5
8.770.000 ريال90.000 ريالافشان4×2.5
13.500.000 ريال138.000 ريالافشان4×4
19.780.000 ريال200.000 ريالافشان4×6
210.000 ريال215.000 ريالخشک4×6
335.000 ريال345.000 ريالافشان4×10
345.000 ريال355.000 ريالخشک4×10
570.000 ريال580.000 ريالخشک4×16
530.000 ريال540.000 ريالافشان4×16
750.000 ريال750.000 ريالافشان3×25+16
800.000 ريال800.000 ريالخشک3×25+16
9.60.000 ريال960.000 ريالافشان3×35+16
1.040.000 ريال1.040.000 ريالخشک3×35+16

سیم تک رشته

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
حلقه - ریالسیم نمره
430.0000.5
620.0000.75
780.0001
1.120.0001.5
1.840.0002.5
2.930.0004
4.180.0006
7.370.00010
11.960.00016
18.600.00025
25.200.00035

سیم نسوز دو روکش

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
حلقه - ریالباز - ریالنسوز دو روکش - نمره
2.300.00026.0001
3.200.00035.0001.5
4.250.00046.0002.5
6.500.00070.0004
8.900.00094.0006

کابل سه رشته

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت حلقهقیمت بازکابل سه رشته
2.970.000 ريال32.000 ريال3×1
4.180.000 ريال44.000 ريال3×1.5
6.780.000 ريال70.000 ريال3×2.5
10.180.000 ريال105.000 ريال3×4
15.000.000 ريال154.000 ريال3×6
26.000.000 ريال265.000 ريال3×10

کابل پنج رشته به بالا

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت حلقه -بالای صدمترقیمت بازکابل پنج رشته به بالا
6.790.000 ريال70.000 ريال5×1.5
10.930.000 ريال113.000 ريال5×2.5
168.000 ريال173.000 ريال5×4
245.000 ريال255.000 ريال5×6
420.000 ريال430.000 ريال5×10
95.000 ريال98.000 ريال7×1.5
127.000 ريال132.000 ريال10×1
135.000 ريال145.000 ريال10×1.5
120.000 ريال130.000 ريال12×1
170.000 ريال180.000 ريال12×1.5

آنتن - شبکه - شیلد

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت حلقهقیمت بازنوع محصول
19.000 ريال21.000 ريالسیم آنتن
21.000 ريال23.000 ريالکابل - RG59
26.000 ريال28.000 ريالکابل ترکیبی

کابل دو رشته

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت حلقهقیمت بازکابل دو رشته
1.200.000 ريال-2×0.5
1.680.000 ريال19.000 ريال2×0.75
2.110.000 ريال23.000 ريال2×1
3.020.000 ريال32.000 ريال2×1.5
4.850.000 ريال51.000 ريال2×2.5
7.150.000 ريال74.000 ريال2×4
10.460.000 ريال107.000 ريال2×6 - افشان
113.000 ريال116.000 ريال2×6 - خشک
185.000 ريال188.000 ريال2×10 - خشک
180.000 ريال183.000 ريال2×10 - افشان

کابل جوش کمان

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت حلقه -50 متریقیمت بازکابل جوش کمان
250.000 ريال255.000 ريال25
335.000 ريال340.000 ريال35
465.000 ريال475.000 ريال50
650.000 ريال660.000 ريال70

کابل مخابراتی تلفن

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت حلقه - 250 متریقیمت بازنوعسایز
14.000 ريال16.000 ريالطوسیدو زوج 06
24.000 ريال26.000 ريالطوسیچهار زوج 06
35.000 ريال37.000 ريالطوسیشش زوج 06
60.000 ريال65.000 ريالطوسیده زوج 06

سیم نایلون

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت حلقهقیمت بازسایز سیم نایلون
1.550.000 ريال-2×0.75
1.900.000 ريال21.000 ريال2×1
2.600.000 ريال28.000 ريال2×1.5
4.130.000 ريال43.000 ريال2×2.5
X