همه دسته‌ها

سنسور آتونیکس-موجود نیست

آخرین بروزرسانی : 1398/07/14
قیمت - ریال خروجیولتاژدید - میلی مترقطرسنسور آتونیکس
NPNمنفی24V-DC28PR08-2DN
PNPمثبت24V-DC28PR08-2DP
سیم 2بسته220V-AC412PR12-4AC
سیم 2باز220V-AC412PR12-4AO
NPNمنفی24V-DC412PR12-4DN
NPNبسته24V-DC412PR12-4DN2
PNPمثبت24V-DC412PR12-4DP
PNPبسته24V-DC412PR12-4DP2
سیم 2باز220V-AC818PR18-8AO
سیم 2بسته220V-AC818PR18-8AC
NPNمنفی24V-DC818PR18-8DN
PNPمثبت24V-DC818PR18-8DP

چشمی آتونیکس

آخرین بروزرسانی : 1397/2/22
قیمت - ریالآیینهخروجیولتاژدیدقطرمدل
1.320.000-رله ای24-220300 - میلی مترمربعBEN300-DFR
1.320.000داردرله ای24-2205 - مترمربعBEN-5M-MFR
1.390.000-منفی12-24DC100 - میلی متر18BR100-DDT
1.390.000-مثبت12-24DC100 - میلی متر18BR100-DDT-P
1.325.000-مثبت12-24DC400 - میلی متر18BR400-DDT-P
1.370.000-رله ای24-220700 - میلی مترمربعBX700-DFR-T
X