همه دسته‌ها

سنسور آتونیکس-موجود نیست

آخرین بروزرسانی : 1398/07/14
قیمت - ریال خروجیولتاژدید - میلی مترقطرسنسور آتونیکس
NPNمنفی24V-DC28PR08-2DN
PNPمثبت24V-DC28PR08-2DP
سیم 2بسته220V-AC412PR12-4AC
سیم 2باز220V-AC412PR12-4AO
NPNمنفی24V-DC412PR12-4DN
NPNبسته24V-DC412PR12-4DN2
PNPمثبت24V-DC412PR12-4DP
PNPبسته24V-DC412PR12-4DP2
سیم 2باز220V-AC818PR18-8AO
سیم 2بسته220V-AC818PR18-8AC
NPNمنفی24V-DC818PR18-8DN
PNPمثبت24V-DC818PR18-8DP
X