همه دسته‌ها

سنسور آتونیکس

آخرین بروزرسانی : 1397/2/22
قیمت - ریال خروجیولتاژدید - میلی مترقطرسنسور آتونیکس
625.000NPNمنفی24V-DC28PR08-2DN
625.000PNPمثبت24V-DC28PR08-2DP
640.000سیم 2بسته220V-AC412PR12-4AC
640.000سیم 2باز220V-AC412PR12-4AO
530.000NPNمنفی24V-DC412PR12-4DN
565.000NPNبسته24V-DC412PR12-4DN2
530.000PNPمثبت24V-DC412PR12-4DP
565.000PNPبسته24V-DC412PR12-4DP2
670.000سیم 2باز220V-AC818PR18-8AO
670.000سیم 2بسته220V-AC818PR18-8AC
585.000NPNمنفی24V-DC818PR18-8DN
585.000PNPمثبت24V-DC818PR18-8DP
X